پیش از این بحث دماغ این همه مرسوم نبود

بینی هیچ‌کس اندازه خرطوم نبود

هیچ‌کس با تو و با بینی تو کار نداشت

هیچ چشمی به سر بینی تو زوم نبود

بس که مردم دلشان بود بزرگ از این روی

وسط چهره دماغ آن همه معلوم نبود

بود معلوم ولی منظره خوبی داشت

دیدن منظره خوب که مذموم نبود

بحث درباره اعضای دگر رایج بود

صحبت از بینی پرمساله مرسوم نبود

باد اصلاح که آمد، به دماغ آفت خورد

پیش از اصلاح، چنین زخمی و مصدوم نبود

حیف شد! بینی بیچاره پس از اصلاحات

دیگر اندازه آن بینی مرحوم نبود


دسته ها : طنز
X